Раздел охраны труда. Дипломная работа. Вну Даля


У даному розділі бакалаврської роботи розглянуто загальні питання охорони праці забезпечення нормальних умов для високопродуктивної праці співробітників, що запобігають виробничому травматизму, профзахворюванням, аваріям, пожежам і т.д. по створенню здорових та безпечних умов праці, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, проведена оцінка параметрів мікроклімату офісних приміщень.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Нормативно-правові акти з охорони праці.
 Відповідно до Закону України «Про охорону праці»
штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників.
За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують


найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.
Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.
Несплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.
Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи.
Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місячний строк у судовому порядку.
Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, визначених цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.
Максимальний розмір штрафу, що накладається на підприємство, не може перевищувати п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства. Для розрахунку розміру максимально можливого штрафу береться фактичний фонд заробітної плати підприємства за місяць, що передує місяцю, у якому прийнята постанова про накладання штрафу.
Під розпорядженнями посадових осіб органів держнагляду за охороною праці, за невиконання яких можуть застосовуватися штрафні санкції до підприємства, варто вважати документально оформлені приписи керівникам і посадовим особам даного підприємства про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці або про зупинку експлуатації виробництв, цехів, ділянок, робочих місць, обладнання у зв'язку з наявністю порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих.
Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.
Дисциплінарна відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни, за невиконання або невідповідне виконання трудових (службових) обов'язків, у тому числі в галузі охорони праці, полягає в накладенні на винного дисциплінарного стягнення (згідно ст. 147, КЗпП України): догана, переведення на нижчесплачувану роботу, звільнення та ін.
Адміністративна відповідальність – відповідальність працівника або посадової особи перед державою (в особі повноважного адміністративного органу) за порушення, що становлять меншу ступінь небезпеки в порівнянні зі злочином.
При адміністративній відповідальності звичайно присутні відносини службового підпорядкування між адміністративним органом, що накладає стягнення, та особою, що порушила правову норму.
Матеріальна відповідальність регламентується статтями 130-138 КЗпП України та іншими нормативними актами, що стосуються даного виду відповідальності в трудових взаєминах.
Залучення працівника до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за дії, якими завдали шкоди, не звільняють його від матеріальної відповідальності – повної або часткової.
Кримінальним кодексом України (що діє з вересня 2001 р.) передбачена відповідальність за злочини проти безпеки виробництва у вигляді штрафів, виправних робіт (строком до трьох років) та позбавлення волі (на строк від двох до дванадцяти років) [3].